Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Administrator

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do przetwarzania danych osobowych przez Usługi Krawieckie Mirosław Rogoza, ul. Pszowska 51f, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP: 647-181-65-14, zwanego dalej Administratorem.

 

Z Administratorem można skontaktować się:

  • pod adresem korespondencyjnym: ul. Radlińskie Chałupki 53, 44-300 Wodzisław Śląski,
  • pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@rogoza.com.pl.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe klientów i kontrahentów, jak również ich przedstawicieli, pełnomocników, pracowników i innych osób działających w ich imieniu, obejmujące w szczególności imię, nazwisko, adres, NIP, nr PESEL, nr rachunku bankowego, nr telefonu oraz adres poczty elektronicznej, w następującym zakresie:

  • w celu wynikającym z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka zgoda została udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  • w celu wykonania umowy, której stroną jest klient lub kontrahent oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym marketingu bezpośredniego, archiwizacji i tworzenia kopii bezpieczeństwa oraz dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Okres przetwarzania

W przypadku umów dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres obowiązywania umowy, jak też przez kolejne 6 lat od końca roku, w którym umowa zostanie zakończona, chyba że wystąpią okoliczności uzasadniające dłuższy okres przetwarzania danych osobowych, takie jak wszczęcie postępowania przed właściwym organem lub sądem powszechnym. Administrator jednocześnie informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy.

 

W przypadku zobowiązań pozaumownych dane osobowe będą przetwarzane przez kolejne 6 lat od końca roku, w którym doszło do zdarzenia uzasadniającego przetwarzanie, chyba że wystąpią okoliczności uzasadniające dłuższy okres przetwarzania danych osobowych, takie jak wszczęcie postępowania przed właściwym organem lub sądem powszechnym.

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych za zgodą dane osobowe będą przetwarzane do wycofania zgody. Administrator jednocześnie informuje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Przekazywanie danych

Administrator nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom. Jednocześnie administrator informuje, że powierza do przetwarzania dane podmiotom, z którymi na stałe współpracuje, a które odpowiadają za jego obsługę informatyczną, księgową i prawną. Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i na równi z administratorem są zobowiązane do ochrony danych osobowych.

 

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy czym dane osobowe przechowywane w postaci elektronicznej mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się poza granicami RP.

 

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak też prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Pliki cookies

Korzystanie z niniejszej strony internetowej wiąże się z przechowywaniem informacji i uzyskiwaniem dostępu do informacji już przechowywanej na urządzeniu końcowym użytkownika końcowego w postaci tzw. plików cookies. Wykorzystywanie tych plików jest konieczne do dostarczania usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądaną przez użytkownika końcowego. Administrator nie stosuje innych rodzajów plików i nie umożliwia ich stosowania osobom trzecim.

 

Zmiany polityki prywatności

Administrator może w każdym czasie dokonać zmiany polityki prywatności poprzez zamieszczenie jej zmienionej treści na stronie internetowej. Ostatnie zmiany: listopad 2021 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.